Usluge

Pružanje pravne pomoći, u skladu sa Zakonom o advokaturi, obuhvata:

  • davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja;
  • sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka;
  • sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava;
  • zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica;
  • posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa;
  • obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

U okviru svoje advokatske delatnosti pružam pravnu pomoć klijentima iz svih oblasti građanskog i krivičnog prava, sa detaljnim pristupom i posvećenošću svakom predmetu. Iz širokog spektra pravnih usluga koje pružam, posebno bih izdvojila oblast javnih nabavki, koja u skladu sa savremenim i modernim načinom poslovanja zauzima važnu pozicuju u društvu. Interesovanje, detaljno praćenje i istraživanje svih zakonskih normi vezanih za oblast javnih nabavki, dovelo me je do postizanja značajnih rezultata što je na kraju rezultiralo zadovoljstvom velikog broja klijenata.

Oblasti

Privredno i korporacijsko pravo

Pružanje pravne pomoći, savetovanje i zastupanje pravnih lica u Republici Srbiji, izrada svih vrsta ugovora u privredi, pravna pomoć prilikom osnivanja firme, registracije i otvaranja ogranka, savetovanje pravnih lica u oblasti radnog prava, pravna pomoć pri donošenju internih akata pravih lica u oblasti radnog prava itd...

Javne nabavke

U okviru ove oblasti, pružam usluge pravnog konsaltinga vezano za pripremu dokumentacije za učešće u postupku javne nabavke, a uža specijalnost mi je zastupanje ponuđača u postupku zaštite prava pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Radno pravo

Izrada Ugovora o radu, zastupanje zaposlenih u zaštiti i ostvarenju prava iz radnog odnosa: u slučaju nezakonitog otkaza, neisplaćenih zarada, ostvarivanja prava na naknadu štete čije prouzrokovanje proizilazi iz radnog odnosa. Ukoliko smatrate da su Vaša prava kao zaposlenog ugrožena, ili čak smatrate da ste izloženi zlostavljanju na radu, možete se obratiti mojoj advokatskoj kancelariji radi pružanja pravne pomoći.

Obligaciono i ugovorno pravo

Izrada svih vrsta imenovanih i neimenovanih ugovora, zastupanje u sudskim postupcima čiji je predmet spora naknade štete-materijalne i nematerijalne, naplata potraživanja, sticanje bez osnova itd...

Stvarno pravo

Predmet stvarnog prava su stvari koje se nalaze u pravnom prometu. U tom smislu, pružam pravnu pomoć klijentima prilikom sticanja prava svojine ne pokretnim i nepokretnim stvarima, konstituisanju založnog prava, sa akcentom na pravne poslove oko hipoteke, konstituisanju stvarnih i ličnih službenosti..

Nasledno i porodično pravo

Zastupanje u ostavinskom postupku, pravna pomoć pri sastavljanju testamenta, izrada ugovora o doživotnom izdržavanju, izrada ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, zastupanje u brakorazvodnoj parnici, zastupanje u postupku za zaštitu od nasilja u porodici, davanje pravnih saveta u vezi naslednih i porodičnih odnosa.

Izvršni postupak

Podnošenje predloga za izvršenje, izvršenje na osnovu verodostojnih isprava, izvršenje na osnovu izvršnih isprava.

Krivično pravo i prekršajno pravo

Odbrana fizičkih lica za krivična dela opšte nadležnosti, odbrana pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima, odbrana fizičkih i pravnih lica za prekršajne prestupe pred Prekršajnim sudovima ili drugim nadležnim organima.

Prava inelektualne svojine

Zaštita intelektualne svojine obuhvata zaštitu autorskog dela, koje predstavlja originalnu tvorevinu ljudskog uma izraženu u određenoj formi, na koju autor stiče pravo momentom objavljivanja svog dela, zaštitu patenta, industrijskog dizajna, robne i uslužne žigove, geografske oznake porekla, know how i druge vidove zaštite.

Top