Zahtev za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

11/02/2017 javne-nabavke

ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Pravna priroda postupka za zaštitu prava:

Tumačeći odredbe Zakona o javnim nabavkama, proizilaze sledeća pravila na kojima se bazira pravna priroda postupka za zaštitu prava, u postupcima javnih nabavki:

 • Zaštita prava, i to u svim stadijumima postupka javne nabavke, ostvaruje se u posebnom upravnom postupku. Zakon o upravnom postupku dozvoljava mogućnost propisivanja posebnih upravnih postupaka zbog specifične prirode upravnih stvari, kada su dozvoljena neophodna odstupanja od pravila opšteg upravnog postupka. Postupak javnih nabavki karakteriše dosta specifičnosti, na koje bi trebalo obratiti pažnju prilikom delovanja u ovoj upravnoj stvari.

 • Postupak za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, ponuđač pokreće posebnim pravnim sredstvom – zahtevom za zaštitu prava.

 • Zahtev za zaštitu prava mora da ima sadržinu propisanu Zakonom. Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve obavezne elemente, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom, protiv kog podnosilac zahteva može podneti žalbu Republičkoj komisiji, u roku od 3 dana od dana prijema zaključka.

 • Postupak donošenja meritorne odluke je jednostepen – odlučuju naručilac i / ili Republička komisija, kao poseban upravni organ sa svojstvom pravnog lica, dok je drugostepenost predviđena za odlučivanje po žalbama na procesne zaključke naručioca.

 • Rok za donošenje odluke o zahtevu je određen Zakonom, a u slučaju njegovog prekoračenja propisana je pretpostavka o „ćutanju administracije“, kada se smatra da je zahtev za zaštitu prava odbijen, pa je dozvoljena tužba u upravnom sporu.

 • Protiv odluke Republičke komisije ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, i to u roku od 30 dana od dana prijema odluke. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje odluke Republičke komisije. Dakle, odluka Republičke komisije je konačna i izvršna, ali ne i pravosnažna. Upravni sud, u postupku po tužbi protiv odluke Republičke komisije, nije ovlašćen da odloži izvršenje konačne odluke (pa čak i u situaciji kada to dozvoljava Zakon o upravnim sporovima), iz razloga što je odlaganje izričito isključeno Zakonom o javnim nabavkama. U ovom slučaju važi pravilo lex specialis derogat legi generali, odnosno odredbe Zakona o javnim nabavkama, kao specijalnog zakona, derogiraju odredbe opšteg zakona.

Ko može da podnese zahtev za zaštitu prava?

Aktivnu legitimaciju za podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki imaju:

 1. ponuđač, podnosilac prijave, kandidat;
 2. zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora ili sporazuma;
 3. lice koje bi moglo da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca;

Rokovi u postupku javne nabavke kada je podnet zahtev za zaštitu prava

 • Pre donošenja odluke o dodeli ugovora: Osporavanju konkursne dokumentacije prethodi ukazivanje potencijalnog ponuđača na eventualne nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursna dokumentacija, smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dok je u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku ovaj rok 3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja, i ukoliko je podnosilac ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac ih nije otklonio. Dakle, zainteresovano lice može da ukaže naručiocu na nepravilnosti i nedostatke u konkursnoj dokumentaciji najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Ovo ujedno predstavlja i uslov za podnošenje zahteva za zaštitu prava u ovoj fazi postupka, odnosno pre donošenja odluke o dodeli ugovora.

 • Posle donošenja odluke o dodeli ugovora U ovoj fazi postupka rok za podnošenje zahteva za zašitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na portalu javnih nabavki, odnosno 5 dana od objavljivanja odluke na Portalu u postupku javne nabavke male vrednosti.

Da li podnošenje zahteva za zaštitu prava odlaže dalje dejstvo radnji naručioca? Zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke ima suspenzivno dejstvo, što znači da naručilac ne može doneti odluku o dodeli ugovora, odluku o zaključenju okvirnog sporazuma, odluku o priznanju kvalifikacije i odluku o obustavi postupka, niti može zaključiti ugovor o javnoj nabavci, pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava. Da, podnošenje zahteva za zaštitu prava odlaže dalje dejstvo radnji naručioca.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top