Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava sadržina konkursne dokumentacije

08/10/2018 javne-nabavke

Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno, dakle od donošenja odluke o pokretanju postupka do konačnosti odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o obustavi postupka ili odluke o priznavanju kvalifikacije. Zahtev za zaštitu prava se podnosi naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a može se podneti neposredno, preporučenom pošiljkom sa povratnicom, elektronskom poštom ili faksom.

Kada je predmet zahteva za zaštitu prava osporavanje konkursne dokumentacije, važno je napomenuti određene specifičnosti, koje propisuje Zakon o javnim nabavkama.

Podnosilac zahteva može da podnese zahtev za zaštitu prava u cilju osporavanja sadržine konkursne dokumentacije, ukoliko ima status kandidata, odnosno zainteresovanog lica, tj. lica koje ima interes za dodelu ugovora, odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona. Ukoliko je ispunjen ovaj uslov, sledeći je da je podnosilac zahteva, pre podnošenja zahteva kojim osporava sadržinu konkursne dokumentacije, ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio. Prema odredbama Zakona o javnim nabavkama, zainteresovano lice može da ukaže naručiocu na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, i to najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a naručilac je u obavezi da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Suština ovog zakonskog rešenja je sprečiti podnošenje velikog broja zahteva pre otvaranja ponuda, jer sudeći po dosadašnjoj praksi, većina ukazanih nedostataka bi bila otklonjena, da je na vreme ukazano naručiocu na nedostatke i nepravilnosti. Ukoliko naručilac ne otkloni nedostatke i nepravilnosti na koje mu je ukazano, zainteresovano lice ispunjava uslov da podnese zahtev za zaštitu prava.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava sadržina konkursne dokumentacije je blagovremen ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku, ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. Dakle, za razliku od zahteva za zaštitu prava kojim se osporava odluka o dodeli ugovora (koji je blagovremen ukoliko je podnet u određenom roku od dana objavljivanja odluke, dakle nije važan momenat kada je zahtev fizički pristigao kod naručioca, to može biti i nakon isteka roka, ukoliko je u roku predat pošti, kao preporučena pošiljka), zahtev kojim se osporava konkursna dokumentacija mora biti uručen naručiocu (na jedan od načina koje propisuje Zakon) u roku koji je napred naveden. U tom slučaju neće se primenjivati rešenje iz Zakona o opštem upravnom postupku koje omogućava da podnesak bude dostavljen preporučenom pošiljkom u propisanom roku, a da se kao takav smatra blagovremenim, iako ga je organ primio posle proteka roka za podnošenje.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top