Ugovor o doživotnom izdržavanju

25/03/2018 gradjansko-pravo

Ugovor, koji je regulisan Zakonom o nasleđivanju, predstavlja obligacioni odnos između primaoca izdržavanja i davaoca izdržavanja, gde je obaveza primaoca izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određene stvari ili kakvo drugo pravo, a obaveza davaoca izdržavanja je da, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o primaocu izdržavanja do kraja njegovog života, te da ga nakon njegove smrti sahrani. Dakle, radi se o teretnom ugovoru koji proizvodi pravno dejstvo nakon smrti primaoca izdržavanja – pravni posao mortis causa. Zakon detaljnije reguliše odnose između ugovarača tako što predviđa da, ako što drugo nije ugovoreno, obaveza izdržavanja pre svega obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće, obuće, odgovarajuću negu u starosti i bolesti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičaje potrebe. Važno je naglasiti da se radi o strogo formalnom pravnom poslu, koji mora biti zaključen u pisanom obliku (preporučuje se da ovakve ugovore sastavlja advokat), čija potvrda mora biti izvršena od strane javnog beležnika, u obliku javnobeležničke isprave – solemnizacija. Prilikom potvrđivanja ugovora javni beležnik je dužan da upozori ugovorne strane da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju. Prava i stvari koja su predmet ovog ugovora moraju postojati u trenutku zaključenja ugovora, tako da predmet ugovora ne mogu biti stvari i prava koja će se eventualno steći, kao ni zaostavština primaoca izdržavanja. Glavna specifičnost ovog ugovora, koja izaziva razne sporove i kontroverze u pravnoj praksi, jeste činjenica da se imovinom koja je obuhvaćena ovim ugovorom ne mogu namiriti nužni naslednici primaoca izdržavanja. Dakle, ovaj ugovor, za razliku od testamenta, lišava zakonske naslednike u potpunosti na prava koja bi, kao takvi, imali na imovini koja je predmet ovog ugovora (pravo na nužni deo). Zakon ne poznaje ograničenje u odnosu na lica koja mogu da zaključe ugovor o doživotnom izdržavanja, ugovor se može zaključiti između bilo kojih lica, srodnika pa i između supružnika. Međutim, Zakon predviđa poseban slučaj koji proizvodi ništavost ugovora, a to se dešava kada je davalac izdržavanja pravno ili fizičko lice koje se u okviru svog zanimanja (delatnosti) stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice…), ukoliko pre zaključenja ugovora nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva. Ovakva zakonska odredba treba se tumačiti u korist primaoca izdržavanja, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe i obmanjivanje starih i bolesnih osoba, kojima se pruža nega, od strane zaposlenih u ustanovama koje pružaju negu starim i bolesnim osobama.

Ugovor o doživotnom izdržavanju se može zaključiti i u korist trćeg lica – beneficijara. U takvoj situaciji, davalac izdržavanja stiče svojinu na predmetu ugovora u trenutku smrti svog saugovarača, ako ugovorom nije ugovoreno da svojina prelazi na davaoca izdržavanja u trenutku smrti trećeg lica, a to sve zavisi od načina na koji ugovorne strane urede svoje odnose. Obaveza izdržavanja traje do smrti trećeg lica. Ukoliko treće lice ne prihvati korist iz ugovora o doživotnom izdržavanju, ova korist ne prelazi na primaoca izdržavanja, već se ugovor gasi. Ovo iz razloga što se radi o ugovoru koji se zaključuje zbog posebnih svojstva ličnosti – intuitu personae i zbog toga se ne mogu prenositi prava i obaveze iz ovakvih ugovora, jer su vezane isključivo za ličnost.

Davalac izdržavanja u našem pravu, po pravilu ne odgovara za dugove primaoca izdržavanja, osim ako to nije ugovoreno. Međutim, ova odgovornost postoji ako se radi o nepokretnosti koja je opterećena hipotekom. Ovaj ugovor mogu pobijati poverioci primaoca izdržavanja pod uslovima iz člana 281. Zakona o obligacionim odnosima, koji reguliše pobijanje dužnikovih pravnih radnji (Actio Pauliana).

Često se dešava u praksi da dođe do osporavanja i sudskih postupaka vezanih za raskid i poništaj ovog ugovora. Naime, zbog svoje specifične pravne prirode, može doći do raskida zbog neispunjenja ili zbog neurednog izvršenja obaveze, kao i zbog poremećenih odnosa ugovornih strana. Raskid po ovom osnovu je moguć uvek kada se odnosi ugovarača toliko poremete da postanu nepodnošljivi, tako da ugovor nema nikakvu svrhu. Naravno, ugovor o doživotnom izdržavanju može biti raskinut i sporazumno u svakom trenutku, ali pre nego što je ugovor izvršen.

Ako pogledamo statistiku koja kaže da se u Srbiji godišnje zaključi oko 3.000 ugovora o doživotnom izdržavanju, a da se 300 ugovora raskine, može se zaključiti da se raskine svaki deseti ugovor, što sporazumno, što tužbom, jer neka od ugovornih strana nije zadovoljna kako ova druga ispunjava obaveze. Takođe, sudska praksa nažalost poznaje i slučajeve u kojima davalac izdržavanja ne samo da ne izvršava ugovornu obavezu, u smislu pružanja nege i pomoći staroj ili bolesnoj osobi, već je zlostavlja i izbacuje iz kuće. Iz ovih razloga treba posebno obratiti pažnju kada su u pitanju sporovi o raskidu i poništaju ugovora o doživotnom izdržavanju, kako bi se zaštitila slabija strana u ovom ugovornom odnosu, a to je ona koja daje svoju imovinu.

Bitan element ugovora o doživotnom izdržavanju je neizvesnost -aleatornost -ugovorne obaveze davaoca izdržavanja, a koja se odnosi na dužinu života primaoca izdržavanja ili njegovo zdravstveno stanje. Dakle, zakonski naslednici primaoca izdržavanja (koje direktno pogađa zaključenje ovakvog ugovora jer ih lišava svih naslednih prava, pa i prava na nužni deo) mogu tražiti poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju ako u trenutku zaključenja ugovora, zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja, nije bilo neizvesnosti za primaoca izdžavanja, odnosno da nije bio ispunjen bitan element ovog ugovora. Poništaj ugovora se može zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor (ali ovaj rok ne može početi da teče pre smrti primaoca izdržavanja), a najkasnije u roku od 3 godine od dana smrti ostaviočeve.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top