Troškovi obrade kredita

09/02/2018 gradjansko-pravo

TUŽBA ZBOG NEOSNOVANE NAPLATE TROŠKOVA OBRADE KREDITA

Sudska praksa i pravni stav drugostepenih sudova je na strani korisnika kredita!

Nakon donošenja nekoliko pravosnažnih presuda, u predmetima u kojima se na strani tužene pojavljuju banke, a na strani tužioca nezadovoljni klijenti, stav pravne struke je da su banke, suprotno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, obračunavale naknadu na ime troškova obrade kredita. Banke su ugovorom obavezivale korisnike kredita da plate jednokratnu novčanu naknadu u tačno određenom procentu od iznosa odobrenog kredita, na ime troškova obrade kreditnog zahteva i puštanja kredita u korišćenje, bez preciziranja koji su to stvarni troškovi obrade kredita. Korisnici kredita su plaćali bankama, osim kamate, i paušalne naknade na ime troškova obrade kredita, koji nisu tačno navedeni, niti je poznato koji su to troškovi koje banka ima, na ime same obrade kredita, a da nisu obuhvaćeni kamatom.

U ugovoru koji banka sama sačini, odštampa i uruči korisniku kredita, na koji on ne može da utiče, banka stavlja na raspolaganje korisniku kredita određeni novčani iznos za period korišćenja kredita, za koji naplaćuje kamatu, koja obuhvata cenu kreditne usluge, bez ekonomske opravdanosti da banka od korisnika naplaćuje i dodatne usluge, u smislu naplate troškova obrade kredita. Kreditna usluga banke, odnosno stavljanje kapitala na raspolaganje korisniku kredita, naplaćuje se kroz kamatnu stopu, cenu kojom su obuhvaćeni svi troškovi koje ima banka na ime pružanja usluge klijentu. U ugovorima o kreditu, banke ne preciziraju koji su to stvarni troškovi kredita i zašto se isti vezuju za iznos kredita. Dakle, banke su ove naknade naplaćivale u procentualnom iznosu od iznosa odobrenog kredita, što znači da je taj trošak veći za korisnika koji je podigao veći kredit u odnosu na korisnika koji je podigao manji kredit, a zapravo banka s njima obavi isti posao.

Primera radi, kada klijent uzme kredit od 1.000 evra banka mu odmah odbije 20 evra za obradu pozajmice i isplaćuje mu 980 evra, međutim kamatu obračunava na iznos od 1.000 evra. Na ovaj način klijent je oštećen i zbog obračunavanja nezakonite naknade, u zavisnosti od visine kredita koji mu je odobren, i zbog toga što mu banka naplaćuje kamatu na celokupni iznos, iako je reč o novcu koji nije dobio u celosti.

Da je ovakvo postupanje banaka suprotno Zakonu, govori i činjenica da je Narodna banka Srbije u julu 2017. godine poslala svim bankama dopis kojim je ukazala na potrebu da banke naknade i troškove u vezi sa realizacijom kredita prilagode stvarnim troškovima koje imaju, te da svoje unutrašnje akte usklade sa ovim stavom Narodne banke Srbije.

Podnošenjem tužbe nadležnom sudu, u tužbenom zahtevu se predlaže da sud utvrdi ništavost odredbe ugovora koja obavezuje tužioca (korisnika kredita) da plati tuženoj (banci) jednokratnu naknadu na ime troškova obrade kredita. Presudom se obavezuje tužena da isplati tužiocu iznos naknade (tačan iznos se utvrđuje tokom dokaznog postupka), uvećan za iznos zakonske zatezne kamate. Troškovi zastupanja od strane advokata naplaćuju se nakon završenog postupka.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top