Šta treba da znate o pretresanju prostorija ili lica?

06/06/2017 krivično-pravo

Pretresanje je materijalno istraživanje nad licima ili stvarima, koje se preduzima u cilju pronalaženja tragova krivičnog dela, predmeta važnih za postupak, ili u cilju hvatanja okrivljenog. Objekat pretresanja može biti lice – lični pretres ili stan, odnosno druge prostorije. Pretresanje stana i drugih prostorija ili lica može se preduzeti ako je verovatno da će se pretresanjem pronaći okrivljeni, tragovi krivičnog dela ili predmeti važni za postupak. Pretresanje stana i drugih prostorija ili lica se preduzima na osnovu naredbe suda ili izuzetno bez naredbe, na osnovu zakonskog ovlašćenja.

Pretresanje na osnovu naredbe suda

Pretresanje se, po pravilu, vrši na osnovu naredbe suda, a na obrazloženi predlog javnog tužioca. Posle predaje naredbe o pretresanju, držalac stana i drugih prostorija ili lice na kome će se pretresanje preduzeti poziva se da dobrovoljno preda lice, odnosno predmete koji se traže. Službena lica su u obavezi da upoznaju držaoca stana ili lice na kome će se pretresanje preduzeti da ima pravo na angažovanje advokata, koji može prisustvovati pretresanju, i u tom slučaju početak pretresanja će se odložiti do dolaska branioca, a najduže za tri sata. Pretresanju prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci koji će se pre početka pretresanja upozoriti da paze na tok pretresanja Izuzetno, pretresanju se može pristupiti i bez prethodne predaje naredbe, kao i bez prethodnog poziva za predaju lica ili predmeta i pouke o pravu na branioca, odnosno advokata, ako se pretpostavlja oružani otpor ili druga vrsta nasilja, ako se očigledno priprema ili je otpočelo uništavanje tragova krivičnog dela ili predmeta važnih za postupak ili ukoliko je držalac stana nedostupan. O svakom pretresanju se sačinjava zapisnik, u koji se mogu uneti primedbe na izvršeno pretresanje, a zapisnik potpisuju sva lica koja su prisustvovala pretresanju. Privremeno se oduzimaju oni predmeti i isprave koji su u vezi sa svrhom pretresanja, ali i oni koji ukazuju na drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, uz obavezu obaveštavanja nadležnog javnog tužioca i vraćanja predmeta ako se ne pokrene postupak. U zapisnik se unosi tačan opis predmeta koji su oduzeti, a licu od kojeg su oduzeti se izdaje potvrda.

Pretresanje bez naredbe suda

Zakonik o krivičnom postupku propisuje izričito situacije, u kojima javni tužilac ili ovlašćena službena lica policije mogu izuzetno, bez naredbe suda, ući u stan i druge prostorije i bez prisustva svedoka preduzeti pretresanje stana i drugih prostorija ili lica koja se tu zateknu, a to su:

  • kada postoji saglasnost držaoca stana i druge prostorije;
  • kada neko lice zove u pomoć;
  • radi neposrednog hapšenja učinioca krivičnog dela;
  • radi izvršenja odluke suda o pritvaranju ili dovođenju okrivljenog;
  • radi otklanjanja neposredne i ozbiljne opasnosti za ljude ili imovinu.

Ovlašćena službena lica policije mogu bez naredbe suda za pretresanje i bez prisustva svedoka preduzeti pretresanje lica prilikom lišenja slobode ili prilikom izvršenja naredbe za dovođenje, ako postoji sumnja da to lice poseduje oružje ili oruđe za napad ili ako postoji sumnja da će odbaciti, sakriti ili uništiti predmete koje treba od njega oduzeti kao dokaz u postupku. Kad javni tužilac ili ovlašćena službena lica policije preduzmu pretresanje stana i drugih prostorija ili lica bez naredbe o pretresanju dužna su da o tome odmah podnesu izveštaj sudiji za prethodni postupak koji ceni da li su bili ispunjeni uslovi za pretresanje.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top