Šta sve treba da znate kada vaše vozilo bude meta „pauka?“

13/09/2018 gradjansko-pravo

Sastavni deo naše svakodnevnice je vožnja automobila, borba za parking mesto, a vrlo često i nepropisno zaustavljanje, odnosno parkiranje vozila. U većini slučajeva, nepropisno zaustavljanje, odnosno parkiranje ne prolazi nekažnjeno, a sankcija je uklanjanje vozila, koje se vrši od strane specijalnog vozila -„pauka“, a po rešenju policijskog službenika. Svrha ovog teksta je da ukaže vozačima koja su njihova prava i na koji način mogu „spasiti“ svoje vozilo od „pauka“.

Pravilnikom o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja, regulisan je način vršenja kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima. Prema odredbama ovog Pravilnika, uklanjanje jednog para točkova od podloge nepropisno parkiranog, odnosno zaustavljenog vozila, postupak uklanjanja smatra se završenim i više nije moguće da se postupak uklanjanja prekine i vozilo vrati vlasniku, odnosno korisniku. Ovo u praksi znači da, kada se odvoji samo jedan par točkova od podloge nepropisno parkiranog, odnosno zaustavljenog vozila, a u tom trenutku se pojavi vlasnik ili korisnik vozila, uklanjanje vozila biće realizovano i vlasnik/korisnik vozila, ni na koji način ne bi mogao da spreči uklanjanje vozila od strane „pauka“.

Međutim, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, odredbom člana 296. drugačije reguliše ovu situaciju. Naime, ovim članom je određeno da, ukoliko vozač nije prisutan kada ovlašćeni policijski službenik zatekne nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo, policijski službenik će doneti rešenje u pisanoj formi kojim se nalaže uklanjanje nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila, u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta. Dalje je određeno da će se uklanjanje vozila prekinuti ukoliko se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da vozilo ukloni.

Tumačenjem ove zakonske norme, koja je po pravnoj hijerarhiji iznad normi Pravilnika, kao podzakonskog akta, može se zaključiti da je moguće prekinuti postupak uklanjanja, sve dok se vozilo nalazi na licu mesta, a postoji mogućnost da se vozilo ukloni po nalogu izdatom od strane vozača, odnosno korisnika vozila.

S tim u vezi, pokrenut je i postupak pred Ustavnim sudom, radi ocene ustavnosti i zakonitosti sporne odredbe Pravilnika. Ustavni sud je utvrdio povredu odredbi Zakona i zauzeo stav da, postupak uklanjanja vozila nije završen sve dok se vozilo nalazi na „licu mesta“, a odmicanjem jednog para točkova nepropisno zaustavljenog, odnosno parkiranog vozila, od podloge, vozilo nije uklonjeno, odnosno još uvek se nalazi na „licu mesta“.

I na kraju, možemo izvesti zaključak da zakonodavac nije Zakonom predvideo odmicanje jednog para točkova od podloge kao svršen čin nepropisnog uklanjanja vozila, već da se uklanjanje vozila može prekinuti u svakom trenutku, ukoliko se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da vozilo ukloni. Dakle, sve dok postupak uklanjanja vozila traje, a vozač, odnosno korisnik se pojavi, može sprečiti uklanjanje vozila, bez obzira na fazu u kojoj je postupak uklanjanja.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top