Premeštaj zaposlenog na drugo radno mesto

01/12/2017 radno-pravo

Ukoliko Vam poslodavac ponudi premeštaj na drugo radno mesto, trebalo bi da znate koji su to zakonski uslovi koje poslodavac treba da ispuni, kako bi postupio u skladu sa Zakonom o radu. Naime, članom 171. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu), između ostalog i radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potrebe procesa i organizacije rada. U skladu sa citiranom odredbom, odgovarajućim poslom smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu. Ono što je jako bitno istaći, a stvara probleme i nedoumice u praksi, je činjenica da se premeštanje zaposlenog na druge poslove vrši aneksom ugovora o radu, a ne rešenjem poslodavca, što se često dešava u praksi.

Uz aneks ugovora o radu, poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje, koje mora da sadrži razloge za ponuđeni aneks ugovora, rok u kome zaposleni treba da se izjasni (koji ne može biti kraći od osam radnih dana) i pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora. Ako zaposleni potpiše aneks ugovora u ostavljenom roku, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog aneksa. Ukoliko zaposleni odbije ponudu aneksa ugovora u ostavljenom roku, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog aneksa u sudskom postupku povodom otkaza ugovora o radu.

Odredba člana 179. stav 5. tačka 2. Zakona o radu propisuje da zaposlenom može da prestane radni odnos ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na potrebe poslodavca i to ako, između ostalog, zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora koji se odnosi na premeštaj zaposlenog na drugi odgovarajući posao zbog potreba procesa i organizacije rada. Stav sudske prakse vezano za ovu situaciju je da, ukoliko poslodavac otkaže zaposlenom ugovor o radu iz razloga koji se odnosi na odbijanje zaključenja aneksa ugovora o radu, radi premeštaja na druge poslove, nužno je, ne samo da zaposleni odbije ponudu da zaključi aneks ugovora, već i da to učini iz razumno neopravdanog razloga. Zbog toga je neophodno da se u sudskom postupku pravilno utvrde sve činjenice i to samo one koje su postojale posle zaključenog ugovora o radu, a ne pre.

Dakle, samo u prisustvu potreba procesa rada, ovlašćeno lice kod poslodavca može da izvrši premeštanje zaposlenog na drugi odgovarajući posao, uz dostavljanje zaposlenom, u pisanom obliku, decidno navedene razloge za premeštaj.

Važno je naglasiti da je poslodavac dužan da ponudi zaposlenom da radi na poslovima iste vrste i stepena stručne spreme na kojima je radio, odnosno koji su utvrđeni ugovorom o radu na dan ponude za izmenu tog ugovora. Takođe, poslodavac i zaposleni mogu da se sporazumeju da zaposleni prihvati ponudu poslodavca da radi na poslovima za koje se zahteva viši stepen stručne spreme od one koja se zahtevala na poslovima na kojima je radio, ako je zaposleni u međuvremenu stekao viši stepen stručne spreme. Diskreciono je pravo poslodavca, a ne obaveza, da ponudi zaposlenom aneks ugovora o radu - radi premeštaja na drugi posao, za koji se zahteva viši stepen stručne spreme, pod uslovom da zaposleni ima viši stepen stručne spreme, od one koja se zahteva za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu.

Zakon o radu, u odredbi člana 172a, propisuje da ukoliko je potrebno da se određeni posao izvrši bez odlaganja, zaposleni može biti privremeno premešten na druge odgovarajuće poslove na osnovu rešenja, bez ponude aneksa ugovora, u skladu sa ovim Zakonom, najduže 45 radnih dana u periodu od 12 meseci. U ovom slučaju, zaposleni zadržava osnovnu zaradu utvrđenu za posao sa koga se premešta, ukoliko je to povoljnije po zaposlenog.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top