Otkaz ugovora o radu

14/05/2018 radno-pravo

Koji su razlozi za otkaz ugovora o radu?

Zakon o radu taksativno navodi razloge za otkaz ugovora o radu, koje su podeljene u četiri grupe, a to su:

  1. razlozi koji se odnose na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje;
  2. razlozi koji se odnose na povredu radne obaveze;
  3. razlozi koji se odnose na nepoštovanje radne discipline;
  4. razlozi koji se odnose na potrebe poslodavca;

Pre otkaza ugovora o radu, poslodavac je u obavezi da zaposlenog upozori pisanim putem na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu kao i da ostavi zaposlenom rok od najmanje osam dana, od dana dostavljanja upozorenja, da se izjasni na navode poslodavca. Dostava ovakvog upozorenja se vrši po pravilima neposredne lične dostave, a ukoliko to nije moguće, dostava će se izvršiti preko oglasne table, u kom slučaju se smatra da je protekom roka od 8 dana dostavljeno. Ovo je deo propisane procedure otkaza ugovora o radu i nužan uslov zakonitog prestanka radnog odnosa. Takođe, nezakonito je rešenje otkaza ugovora o radu od strane poslodavca ukoliko u obrazloženju nije naveden činjenični osnov za otkaz. Obrazloženje otkaza ugovora o radu mora da sadrži kako pravni, tako i činjenični osnov na osnovu koga poslodavac otkazuje ugovor o radu zaposlenom. Ovo podrazumeva, da osim navođenja konkretne pravne norme koju propisuje Zakon o radu, poslodavac mora da navede i činjenični opis povrede radne discipline. U suprotnom, takav otkaz ugovora o radu nije u skladu sa Zakonom. Otkaz ugovora o radu poslodavac može dati zaposlenom u roku od šest meseci od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, a najkasnije u roku od godinu dana od dana nastupanja ovih činjenica.

Kada vam poslodavac ne može otkazati ugovor o radu i kako postupiti u slučaju da do toga ipak dođe?

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu postoji za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, kao i radi posebne nege deteta.

Zakon zabranjuje poslodavcu otkaz ugovora o radu zaposlenom u navedenim situacijama, i propisuje da je ovakvo rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo ako je poslodavac na dan donošenja rešenja bio upoznat sa tom situacijom. U slučaju donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu u napred navedenim situacijama, zaposleni treba da obavesti poslodavca o postojanju okolnosti zbog kojih mu se ne može otkazati ugovor o radu, i to u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, kao i da dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Nezakonit otkaz i naknada štete

Zaposleni kome je nezakonito prestao radni odnos, može u toku sudskog postupka da zahteva da se vrati na rad, a takođe stiče i pravo na naknadu štete i na uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period u kome zaposleni nije radio. Ukoliko sud donese pozitivnu odluku po zaposlenog, poslodavac je dužan da zaposlenog vrati na rad, ukoliko zaposleni to želi. Ukoliko pak zaposleni ne želi da se vrati na radno mesto, sud će obavezati poslodavca da isplati zaposlennom naknadu štete, čija visina se određuje u skladu sa vremenom koje je zaposleni proveo u radnom odnosu, starosti zaposlenog kao i broju članova porodice koje izdržava, s tim da ova naknada ne može biti veća od zbira 18 zarada koje bi zaposleni dobio da je nastavio da radi.

Može doći do situacije da se u toku sudskog postupka utvrdi da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos ali poslodavac, uz uvažavanje svih utvrđenih činjenica i poštovanja obe strane, dokaže da postoje okolnosti koje opravdano sprečavaju da se zaposleni vrati na rad. Tada će sud odbiti zahtev zaposlenog da se vrati na rad i dosudiće mu naknadu štete koja bi bila duplo veća od one koju bi dobio u prvom slučaju (da ne želi da se vrati na radno mesto).

Protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog, zaposleni može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja onosno od saznanja za povredu prava.

Sva novčana potraživanja nastala iz radnog odnosa zastarevaju u roku od 3 godine od nastanka obaveze.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top