Naknada štete prouzrokovane saobraćajnom nezgodom

14/11/2017 gradjansko-pravo

U praksi naših sudova, jedan od najzastupljenijih vidova naknade štete je šteta nastala u saobraćajnim nezgodama. Učesnik saobraćajne nezgode, na čijoj strani ne postoji krivica za nastanak nezgode, ima pravo da podnese zahtev za naknadu štete osiguravajućoj kući. Osim ovog lica, pravo na naknadu štete ima i lice čiji je blizak srodnik, po pravoj naslednoj liniji (ukoliko sa njim deli domaćinstvo), postao invalid ili je smrtno stradao u saobraćajnoj nezgodi.

Dakle, zahtev se podnosi osiguravajućoj kući kod koje je lice koje je izazvalo saobraćajnu nezgodu osiguralo automobil od auto odgovornosti. Ukoliko, pak, automobil nije bio osiguran, obveznik plaćanja je Udruženje ugovarača osiguranja Srbije, koje nakon isplaćene štete, ima pravo da istakne zahtev za isplatu naknade od strane imaoca automobila, koji nije bio registrovan. U zahtevu, koji oštećeno lice dostavlja osiguravajućoj kući, navode se osnovni podaci o osiguranom licu, o saobraćajnoj nezgodi sa odgovarajućim dokazima i dokumentacijom, kao i zahtev kojim potražuje novčanu naknadu na ime materijalne štete (na ime popravke automobila koji je oštećen/uništen u saobraćajnoj nezgodi, na ime troškova lečenja koje je oštećeno lice imalo i dr.) i nematerijalne štete (na ime pretrpljenih fizičkih bolova, umanjena životne aktivnosti, straha i eventualne naruženosti) shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Osiguravajuća kuća dostavlja oštećenom licu odluku kojom je utvrdila iznos naknade koju bi isplatila oštećenom licu, a na koju odluku oštećeni ima pravo prigovora.

Ukoliko oštećeno lice smatra da je konačni iznos koji mu je ponudila osiguravajuća kuća neprihvatljiv, sledeći korak koji treba da preduzme je podnošenje tužbe nadležnom sudu. Visina tužbenog zahteva, koji će oštećeno lice opredeliti u sudskom postupku, najpre zavisi od težine povrede i njene kvalifikacije, koja se određuje nakon obavljenog veštačenja od strane veštaka medicinske struke. Stav naše sudske prakse je da se novčana naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah može se dosuditi i ukoliko oštećeni u saobraćajnoj nezgodi nije pretrpeo telesnu povredu.

Svakako da dodatnu sigurnost u naplati Vašeg potraživanja predstavlja angažovanje advokata, koji će na pravilan način izvršiti pravnu kvalifikaciju osnova za potraživanje materijalne i nematerijalne štete kako bi se izbegle greške, u ovoj fazi postupka.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top