Kriterijumi za dodelu ugovora o javnoj nabavci

30/08/2017 javne-nabavke

Prilikom objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije, naručilac je u obavezi da odredi vrstu i elemente kriterijuma za dodelu ugovora. Kriterijumi na osnovu kojih se vrši ocenjivanje i rangiranje ponuda su:

  1. ekonomski najpovoljnija ponuda ili
  2. najniža ponuđena cena

Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude se zasniva na različitim elementima kriterijuma (u zavisnosti od predmeta javne nabavke), koji se mogu podeliti na potkriterijume. Elementi kriterijuma ne smeju biti diskriminatorski i moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, te moraju biti jasno opisani i vrednovani. Svakom elementu kriterijuma, odnosno potkriterijumu, naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje relativni značaj – ponder – tako da zbir pondera iznosi 100. Izbor između ovakvih ponuda naručilac sprovodi tako što ih rangira na osnovu pondera određenih za elemente kriterijuma. Na taj način se pojedinim elementima pridaje veći značaj u odnosu na druge, te ponuđači nastoje da postignu najveću prednost u delu koji je naručiocu i najrelevantniji jer i donose najveći broj pondera. Tako na primer, naručilac može postaviti bitne zahteve koji se odnose na garantni rok, rok isporuke, uslove i način plaćanja i slično, tako da se ti zahtevi odrede kao elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Na kraju, najpovoljnija ponuda se određuje na osnovu konačnog zbira svih pondera koji se ostvaruje po svim elementima zajedno. Obavezni i dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke ne mogu biti određeni kao elementi kriterijuma. Naručilac u konkursnoj dokumentaciji navodi, opisuje i vrednuje kriterijume i sve elemente kriterijuma koje namerava da primeni, a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za svaki element kriterijuma, koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. Takođe, naručilac će u konkursnoj dokumentaciji navesti način na osnovu kojih elemenata kriterijuma će dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom.

U prilog navedenom ide i mišljenje Uprave za javne nabavke: „Elementi kriterijuma moraju biti opisani i vrednovani, ne smeju biti diskriminatorski, moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. S tim u vezi, određivanje elementa kriterijuma koji se neposredno ne odnosi na izvršenje konkretnog ugovora o javnoj nabavci, već na budući potencijalni ugovor, čiji je nastanak neizvestan i nepredvidiv, koji se pri tom zaključuje u posebnom postupku javne nabavke, nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, te kao takav nije u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Načelni pravni stav Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, zauzet na 8. Opštoj sednici: „Kao elemente kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda iz člana 85 stav 2 ZJN, naručilac može da iskoristi samo one elemente koji se odnose na izvršenje konkretnog ugovora o javnoj nabavci. Dakle, kao elementi kriterijuma ne mogu se koristiti oni elementi koji se odnose na realizaciju nekih drugih ranije zaključenih ugovora, koje je izvršavao ponuđač, kao ni ostale okolnosti koje nisu u vezi sa izvršenjem konkretnog ugovora o javnoj nabavci.“

Kriterijum najniže ponuđene cene

Ovaj kriterijum se primenjuje kada je cena jedini element koji naručilac ceni pri odlučivanju kome od ponuđača će dodeliti ugovor. Primenom ovog kriterijuma, ugovor se dodeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cenu. Kada su svi elementi koji su naručiocu relevantni definisani u konkursnoj dokumentaciji, naručilac može da odredi da cena bude jedini element na osnovu kog će rangirati ponude ponuđača, te da će ugovor dodeliti ponuđaču koji ima najnižu cenu, obzirom da nema drugih elemenata koje bi trebalo upoređivati. Znatno jednostavniji za primenu, naručiocima i ponuđačima, ovaj element kriterijuma je prihvatljiv kada naručilac sve druge bitne elemente ugovora ( uslovi i način plaćanja, minimalni rok isporuke, garantni rok i drugo…) definiše konkursnom dokumentacijom kao bitne zahteve od kojih zavisi prihvatljivost ponude. U tom slučaju, naručilac može da ceni samo najnižu ponuđenu cenu, kao jedini element kriterijuma, obzirom da je konkursnom dokumentacijom zahtevao ispunjenost drugih bitnih elemenata, koji se odnose na predmet javne nabavke.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top