Dodatni uslovi

31/12/2016 javne-nabavke

Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke se mogu javiti u vidu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta, ako je ispunjavanje tih uslova neophodno za ocenu sposobnosti ponuđača za izvršenje određenog ugovora o javnoj nabavci. Propisani dodatni uslovi ne smeju ni u kom slučaju biti diskriminatorski i moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Dodatni uslovi se cene u momentu stručne ocene ponuda. U tom trenutku, ponuđač mora da dokaže da ispunjava dodatne uslove, na način kako je to propisano konkursnom dokumentacijom. Nije dozvoljena neizvesnost u pogledu neispunjenja dodatnih uslova, npr. zaključenje ugovora pod odložnim uslovom, ili naknadno definisanje Aneksom ugovora. Konkursna dokumentacija mora biti jasna i precizna, a svaka eventualna nepravilnost koja se bude javila ni u kom slučaju se ne može tumačiti na štetu ponuđača. Da bi poklonio veru ponudi ponuđača i obezbedio stručno, kvalitetno i efikasno izvršenje ugovora o javnoj nabavci, naručilac propisuje koje uslove ponuđač mora da ispuni a ti uslovi moraju biti primereni predmetu ugovora, količini i nameni. Upravo ti uslovi i ispunjenje istih, izdvajaju ponuđače koji su kompetentni, kvalifikovani i stručni u oblasti vezanoj za predmet javne nabavke. Kao što je napred navedeno, dodatni uslovi mogu biti definisani u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta.

Vezano za finansijski kapacitet, Zakon o javnim nabavkama propisuje ograničavanje finansijskog kapaciteta na maksimalno dvostruki iznos procenjene vrednosti javne nabavke. Finansijski i poslovni kapacitet mora biti određene visine, kako bi se dokazala ozbiljnost ponuđača i njegova mogućnost da „iznese“ predmetnu javnu nabavku, a sa druge strane ovakav kapacitet mora biti i srazmeran vrednosti javne nabavke, pa je stoga zakonodavac i propisao ovakvo ograničavanje, kako naručilac ne bi zloupotrebio svoju zakonsku mogućnost i odredio finansijski i poslovni kapacitet koji nije realan i objektivan, obzirom na procenjenju vrednost javne nabavke.

Kada govorimo o dodatnim uslovima koji se odnose na tehnički i kadrovski kapacitet, pod time podrazumevamo da ponuđač, da bi realizovao ugovor o javnoj nabavci na uspešan način i sa zadovoljavajućim kvalitetom, mora da poseduje stručni kadar kao i tehničku opremljenost koja je neophodna za ispunjenje predmeta javne nabavke.

Pitanje koje se obavezno javlja kada su u pitanju dodatni uslovi jeste na koji način se dokazuje ispunjenost dodatnih uslova?

Naručilac propisuje konkursnom dokumentacijom na koji način ponuđači mogu dokazati ispunjenost dodatnih uslova. Kod dokazivanja finansijskog i poslovnog kapaciteta, naručilac može propisati konkursnom dokumentacijom da dokazi vezani za ovaj dodatni uslov predstavljaju na primer izveštaj o bonitetu, bilans stanja ili izvod iz tog bilanca stanja, iskaz o ponuđačevim ukupnim prihodima ostvarenim od prodaje radova, usluga ili proizvoda koji su vezani za predmet javne nabavke, potvrda o broju dana likvidnosti i sl. Bitno je napomenuti da naručilac može tražiti dostavljanje ovih dokaza najduže za tri obračunske godine.

Što se tiče kadrovskog kapaciteta, dokazivanje se bazira na činjenici da će ponuđač obezbediti izvršenje ugovora o javnoj nabavci koje će biti sprovedeno od strane stručnog i kompetentnog osoblja. U tom smislu, dokaze najčešće predstavljaju ugovori kojim su ta lica radno angažovana kod ponuđača, u skladu sa Zakonom o radu, kao i javne isprave kojima se dokazuju njihove kvalifikacije potrebne za izvršenje predmetne javne nabavke.

Zakon propisuje da naručilac može da traži dostavljanje svih dokaza kojima se dokazuje ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke, ali i da se naručilac može opredeliti da se dokazivanje ispunjenosti dodatnih uslova dokazuje dostavljanjem izjave kojom ponuđač potvrđuje, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, ispunjenost zahtevanih uslova. Ukoliko se dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće dokazuje putem izjave ponuđača, naručilac je dužan da pre donošenja odluke o dodeli ugovora zatraži od prvorangiranog ponuđača da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može tražiti i originale na uvid ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ukoliko neko od ponuđača ne dokaže da ispunjava dodatni uslov, onda se ponuda tog ponuđača odbija kao neprihvatljiva jer sadrži bitan nedostatak. Svrha propisivanja dodatnih uslova je da u postupku javne nabavke učestvuju ponuđači koji sa svojom kompetentnošću i uspešnošću ispunjavaju uslove koji su u vezi sa predmetom javne nabavke, i kao takvi ne mogu biti određeni kao elementi kriterijuma.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top