Zakon o zaštiti potrošača uredjuje prava i obaveze potrošača, instrumente i načine zaštite prava potrošača, kao ekonomski slabije strane. Potrošačem se smatra svako fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercij...

PROČITAJTE VIŠE
Top