Uslovna osuda predstavlja meru upozorenja, čija je svrha da se prema učiniocu lakšeg krivičnog dela ne primeni kazna kada se može očekivati da će upozorenje, uz pretnju kazne, dovoljno uticati na učinioca da više ne vrši krivična dela. Primena ove krivične sankcije dolazi u obzir kad se...

PROČITAJTE VIŠE

Zastarelost je pravni institut kojim se „gasi“ pravo države na krivični progon učinioca krivičnog dela, odnosno pravo da se izvrši izrečena sankcija. Naime, ako je od izvršenja krivičnog dela ili od pravosnažnosti presude, kojom je sankcija izrečena, proteklo određeno vreme, prestaje...

PROČITAJTE VIŠE

Zakonik o krivičnom postupku propisuje pritvor kao najstrožiju meru obezbeđenja prisustva okrivljenog, koja se može odrediti samo pod uslovima koje predviđa ovaj zakon i ako se prisustvo okrivljenog ne može obezbediti nekom drugom, blažom merom. O određivanju pritvora odlučuje sud na predlo...

PROČITAJTE VIŠE

Pretresanje je materijalno istraživanje nad licima ili stvarima, koje se preduzima u cilju pronalaženja tragova krivičnog dela, predmeta važnih za postupak, ili u cilju hvatanja okrivljenog. Objekat pretresanja može biti lice – lični pretres ili stan, odnosno druge prostorije. Pretresanje st...

PROČITAJTE VIŠE

Institut odlaganja krivičnog gonjenja daje mogućnost javnom tužiocu da odbaci krivičnu prijavu protiv osumnjičenog lica, ukoliko se ispune određeni uslovi i na taj način se izbegava vođenje krivičnog postupka. Da bi uopšte bilo govora o primeni ovog instituta, osnovni uslov koji se mora i...

PROČITAJTE VIŠE

Nasilje u porodici je jedno od najzastupljenijih krivičnih dela u svakodnevnom životu. Međutim, zbog svoje prirode i osetljivosti, veoma često se dešava da učinioci ovog krivičnog dela ne budu procesuirani i samim tim ne dobiju odgovarajuću krivičnu sankciji za svoje protivpravno postupanj...

PROČITAJTE VIŠE
Top