Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno, dakle od donošenja odluke o pokretanju postupka do konačnosti odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporaz...

PROČITAJTE VIŠE

Prilikom objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije, naručilac je u obavezi da odredi vrstu i elemente kriterijuma za dodelu ugovora. Kriterijumi na osnovu kojih se vrši ocenjivanje i rangiranje ponuda su:

  1. ekonomski najpovoljnija ponuda ili
  2. najniža ponuđena cena

Kr...

PROČITAJTE VIŠE

ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Pravna priroda postupka za zaštitu prava:

Tumačeći odredbe Zakona o javnim nabavkama, proizilaze sledeća pravila na kojima se bazira pravna priroda postupka za zaštitu prava, u postupcima javnih nabavki:

  • Zaštita prava, i to u svim stadij...

PROČITAJTE VIŠE

Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke se mogu javiti u vidu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta, ako je ispunjavanje tih uslova neophodno za ocenu sposobnosti ponuđača za izvršenje određenog ugovora o javnoj nabavci. Propisani dodatni uslovi ne smeju ni u k...

PROČITAJTE VIŠE
Top