Tema razgovora sa advokatom je sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju, pravne posledice koje taj ugovor proizvodi i njegovo osporavanje na sudu, kao i mnoga druga pitanja koja se odnose na prava naslednika i postupak nasleđivanja.

PROČITAJTE VIŠE

Ugovor je obligacioni institut koji predstavlja saglasnost volja dveju ili više ugovornih strana. Regulisan Zakonom o obligacionim odnosima, ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementima ugovora. Za nastanak i pravna dejstva ugovora neophodno je ispunjenje određenih...

PROČITAJTE VIŠE

Ugovor o poklonu je jedan od najstarijih ugovora koje uporedna pravna tradicija poznaje. Njegovi pravni koreni sežu još iz vremena Mesopotamije, kada je u Hamurabijevom zakoniku predviđeno da se za drugoga može učiniti neka besteretna korist, dok je kod starih Rimljana bio dostupan u više vido...

PROČITAJTE VIŠE

Sastavni deo naše svakodnevnice je vožnja automobila, borba za parking mesto, a vrlo često i nepropisno zaustavljanje, odnosno parkiranje vozila. U većini slučajeva, nepropisno zaustavljanje, odnosno parkiranje ne prolazi nekažnjeno, a sankcija je uklanjanje vozila, koje se vrši od strane spe...

PROČITAJTE VIŠE

Ugovor, koji je regulisan Zakonom o nasleđivanju, predstavlja obligacioni odnos između primaoca izdržavanja i davaoca izdržavanja, gde je obaveza primaoca izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određene stvari ili kakvo drugo pravo, a obaveza dava...

PROČITAJTE VIŠE

TUŽBA ZBOG NEOSNOVANE NAPLATE TROŠKOVA OBRADE KREDITA

Sudska praksa i pravni stav drugostepenih sudova je na strani korisnika kredita!

Nakon donošenja nekoliko pravosnažnih presuda, u predmetima u kojima se na strani tužene pojavljuju banke, a na strani tužioca nezadovoljni klijenti, stav pr...

PROČITAJTE VIŠE

Kada govorimo o založnom pravu, možda bi najjednostavnije bilo reći da je to stvarno pravo na tuđoj stvari na osnovu koga poverilac može naplatiti svoje potraživanje iz vrednosti založene stvari ukoliko dužnik ne ispuni svoju obavezu o dospelosti, pre ostalih poverilaca. Založno pravo, kao...

PROČITAJTE VIŠE

U praksi naših sudova, jedan od najzastupljenijih vidova naknade štete je šteta nastala u saobraćajnim nezgodama. Učesnik saobraćajne nezgode, na čijoj strani ne postoji krivica za nastanak nezgode, ima pravo da podnese zahtev za naknadu štete osiguravajućoj kući. Osim ovog lica, pravo na...

PROČITAJTE VIŠE

Pod pojmom “prouzrokovanje štete”, podrazumevamo narušavanje ili povredu nekog pravno zaštićenog dobra. Ukoliko je šteta prouzrokovana na imovini, onda govorimo o zaštiti imovinskih interesa i naknadi materijalne štete, međutim ukoliko se prouzrokovana šteta manifestuje u vidu povrede p...

PROČITAJTE VIŠE

Osim zakonskog, u našem pravu je moguće i zaveštajno (testamentalno nasleđivanje). Testament (zaveštanje) je lična, jednostrana izjava volje, kojom jedno lice, sposobno za davanje ovakve izjave, raspolaže svojom imovinom u slučaju smrti, u zakonom određenom obliku. Radi se o pravnom poslu m...

PROČITAJTE VIŠE

Razvod braka se definiše kao pravni način prestanka punovažnog braka za života bračnih drugova na osnovu odluke nadležnog suda, iz razloga i na način koji su predviđeni zakonom. Porodični zakon Republike Srbije predviđa dva načina za pokretanje brakorazvodne parnice:

  1. Sporazumni razvod braka;
  2. R...
PROČITAJTE VIŠE
Top