Uslovna osuda predstavlja meru upozorenja, čija je svrha da se prema učiniocu lakšeg krivičnog dela ne primeni kazna kada se može očekivati da će upozorenje, uz pretnju kazne, dovoljno uticati na učinioca da više ne vrši krivična dela. Primena ove krivične sankcije dolazi u obzir kad se...

PROČITAJTE VIŠE

Tema razgovora sa advokatom je sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju, pravne posledice koje taj ugovor proizvodi i njegovo osporavanje na sudu, kao i mnoga druga pitanja koja se odnose na prava naslednika i postupak nasleđivanja.

PROČITAJTE VIŠE

Ugovor je obligacioni institut koji predstavlja saglasnost volja dveju ili više ugovornih strana. Regulisan Zakonom o obligacionim odnosima, ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementima ugovora. Za nastanak i pravna dejstva ugovora neophodno je ispunjenje određenih...

PROČITAJTE VIŠE

Ugovor o poklonu je jedan od najstarijih ugovora koje uporedna pravna tradicija poznaje. Njegovi pravni koreni sežu još iz vremena Mesopotamije, kada je u Hamurabijevom zakoniku predviđeno da se za drugoga može učiniti neka besteretna korist, dok je kod starih Rimljana bio dostupan u više vido...

PROČITAJTE VIŠE

Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno, dakle od donošenja odluke o pokretanju postupka do konačnosti odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporaz...

PROČITAJTE VIŠE

Sastavni deo naše svakodnevnice je vožnja automobila, borba za parking mesto, a vrlo često i nepropisno zaustavljanje, odnosno parkiranje vozila. U većini slučajeva, nepropisno zaustavljanje, odnosno parkiranje ne prolazi nekažnjeno, a sankcija je uklanjanje vozila, koje se vrši od strane spe...

PROČITAJTE VIŠE

Ukoliko dođe do promena kod poslodavca, usled kojih je prestala potreba za radom izvesnog broja zaposlenih, poslodavac im može, pod zakonom određenim uslovima, otkazati ugovor o radu. Promene koje prouzrokuju višak zaposlenih mogu biti ekonomske, organizacione ili tehnološke prirode. Takođe, m...

PROČITAJTE VIŠE

Zastarelost je pravni institut kojim se „gasi“ pravo države na krivični progon učinioca krivičnog dela, odnosno pravo da se izvrši izrečena sankcija. Naime, ako je od izvršenja krivičnog dela ili od pravosnažnosti presude, kojom je sankcija izrečena, proteklo određeno vreme, prestaje...

PROČITAJTE VIŠE

Koji su razlozi za otkaz ugovora o radu?

Zakon o radu taksativno navodi razloge za otkaz ugovora o radu, koje su podeljene u četiri grupe, a to su:

  1. razlozi koji se odnose na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje;
  2. razlozi koji se odnose na povredu radne obaveze;
  3. razlozi koji se od...
PROČITAJTE VIŠE

Ugovor, koji je regulisan Zakonom o nasleđivanju, predstavlja obligacioni odnos između primaoca izdržavanja i davaoca izdržavanja, gde je obaveza primaoca izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određene stvari ili kakvo drugo pravo, a obaveza dava...

PROČITAJTE VIŠE

TUŽBA ZBOG NEOSNOVANE NAPLATE TROŠKOVA OBRADE KREDITA

Sudska praksa i pravni stav drugostepenih sudova je na strani korisnika kredita!

Nakon donošenja nekoliko pravosnažnih presuda, u predmetima u kojima se na strani tužene pojavljuju banke, a na strani tužioca nezadovoljni klijenti, stav pr...

PROČITAJTE VIŠE

Kada govorimo o založnom pravu, možda bi najjednostavnije bilo reći da je to stvarno pravo na tuđoj stvari na osnovu koga poverilac može naplatiti svoje potraživanje iz vrednosti založene stvari ukoliko dužnik ne ispuni svoju obavezu o dospelosti, pre ostalih poverilaca. Založno pravo, kao...

PROČITAJTE VIŠE

Zakonik o krivičnom postupku propisuje pritvor kao najstrožiju meru obezbeđenja prisustva okrivljenog, koja se može odrediti samo pod uslovima koje predviđa ovaj zakon i ako se prisustvo okrivljenog ne može obezbediti nekom drugom, blažom merom. O određivanju pritvora odlučuje sud na predlo...

PROČITAJTE VIŠE

Ukoliko Vam poslodavac ponudi premeštaj na drugo radno mesto, trebalo bi da znate koji su to zakonski uslovi koje poslodavac treba da ispuni, kako bi postupio u skladu sa Zakonom o radu. Naime, članom 171. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova...

PROČITAJTE VIŠE

U praksi naših sudova, jedan od najzastupljenijih vidova naknade štete je šteta nastala u saobraćajnim nezgodama. Učesnik saobraćajne nezgode, na čijoj strani ne postoji krivica za nastanak nezgode, ima pravo da podnese zahtev za naknadu štete osiguravajućoj kući. Osim ovog lica, pravo na...

PROČITAJTE VIŠE

Pod pojmom “prouzrokovanje štete”, podrazumevamo narušavanje ili povredu nekog pravno zaštićenog dobra. Ukoliko je šteta prouzrokovana na imovini, onda govorimo o zaštiti imovinskih interesa i naknadi materijalne štete, međutim ukoliko se prouzrokovana šteta manifestuje u vidu povrede p...

PROČITAJTE VIŠE

Da bi uopšte mogli govoriti o zlostavljanju na radu potrebno je da znamo šta zapravo predstavlja zlostavljanje na radu, u smislu zakonskih normi kojima je regulisano. Dakle, Zakon propisuje da je zlostavljanje na radu svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod p...

PROČITAJTE VIŠE

Prilikom objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije, naručilac je u obavezi da odredi vrstu i elemente kriterijuma za dodelu ugovora. Kriterijumi na osnovu kojih se vrši ocenjivanje i rangiranje ponuda su:

  1. ekonomski najpovoljnija ponuda ili
  2. najniža ponuđena cena

Kr...

PROČITAJTE VIŠE

Osim zakonskog, u našem pravu je moguće i zaveštajno (testamentalno nasleđivanje). Testament (zaveštanje) je lična, jednostrana izjava volje, kojom jedno lice, sposobno za davanje ovakve izjave, raspolaže svojom imovinom u slučaju smrti, u zakonom određenom obliku. Radi se o pravnom poslu m...

PROČITAJTE VIŠE

Ugovor o radu predstavlja ugovor kojim se zasniva radni odnos, koji zaključuju poslodavac i zaposleni. Najpre je bitno naglasiti da se ugovor o radu zaključuje u pisanom obliku, pre stupanja zaposlenog na rad, a smatra se zaključenim kada ga potpišu zaposleni i poslodavac. Ako poslodavac ne zakl...

PROČITAJTE VIŠE

Pretresanje je materijalno istraživanje nad licima ili stvarima, koje se preduzima u cilju pronalaženja tragova krivičnog dela, predmeta važnih za postupak, ili u cilju hvatanja okrivljenog. Objekat pretresanja može biti lice – lični pretres ili stan, odnosno druge prostorije. Pretresanje st...

PROČITAJTE VIŠE

Zakon o zaštiti potrošača uredjuje prava i obaveze potrošača, instrumente i načine zaštite prava potrošača, kao ekonomski slabije strane. Potrošačem se smatra svako fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercij...

PROČITAJTE VIŠE

Kada govorimo o pravima intelektualne svojine, najpre mislimo na autorska i srodna prava, žig, patent, dizajn, geografsku oznaku porekla.

Autorskim delom smatra se originalna duhovna tvorevina autora koja je izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednos...

PROČITAJTE VIŠE

Institut odlaganja krivičnog gonjenja daje mogućnost javnom tužiocu da odbaci krivičnu prijavu protiv osumnjičenog lica, ukoliko se ispune određeni uslovi i na taj način se izbegava vođenje krivičnog postupka. Da bi uopšte bilo govora o primeni ovog instituta, osnovni uslov koji se mora i...

PROČITAJTE VIŠE

ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Pravna priroda postupka za zaštitu prava:

Tumačeći odredbe Zakona o javnim nabavkama, proizilaze sledeća pravila na kojima se bazira pravna priroda postupka za zaštitu prava, u postupcima javnih nabavki:

  • Zaštita prava, i to u svim stadij...

PROČITAJTE VIŠE

Razvod braka se definiše kao pravni način prestanka punovažnog braka za života bračnih drugova na osnovu odluke nadležnog suda, iz razloga i na način koji su predviđeni zakonom. Porodični zakon Republike Srbije predviđa dva načina za pokretanje brakorazvodne parnice:

  1. Sporazumni razvod braka;
  2. R...
PROČITAJTE VIŠE

Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke se mogu javiti u vidu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta, ako je ispunjavanje tih uslova neophodno za ocenu sposobnosti ponuđača za izvršenje određenog ugovora o javnoj nabavci. Propisani dodatni uslovi ne smeju ni u k...

PROČITAJTE VIŠE

Ugovorom o radu možete predvideti posebnu zaštitu svojih prava i interesa, ukoliko smatrate da zaposleni radom u Vašoj firmi može da stekne nova znanja, širok krug poslovnih partnera ili doći do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni. Zakon o radu omogućava poslodavcima da Ugovorom...

PROČITAJTE VIŠE

Nasilje u porodici je jedno od najzastupljenijih krivičnih dela u svakodnevnom životu. Međutim, zbog svoje prirode i osetljivosti, veoma često se dešava da učinioci ovog krivičnog dela ne budu procesuirani i samim tim ne dobiju odgovarajuću krivičnu sankciji za svoje protivpravno postupanj...

PROČITAJTE VIŠE
Top