O advokaturi

Advokatura je samostalna profesija koja je kroz svoju istoriju i tradiciju dugu više od 150 godina uspela da uspostavi svoj temelj i izgradi principe koji su kroz društveni vremeplov uspešno odolevali svim promenama i političkim strukturama. Davne 1862. godine dana 28. februara Knez Mihailo Obrenović je doneo Zakon o pravozastupnicima, prvi zakon koji je uredio oblast advokature. Danas se ovaj dan, među advokatima u Srbiji, obeležava kao Dan advokature. Ovaj podatak, sam za sebe, govori da se radi o tradicionalnoj, samostalnoj i nezavisnoj grani pravosudnog sistema Republike Srbije, čija je osnovna uloga da pruža pravnu pomoć svakom pojedincu koji ima potrebu za tim.

Pročitaj više
O advokaturi
Advokat Nevena Stanojevic

Biografija

Zovem se Stanojević Nevena. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Beogradu, na pravosudnom smeru. Nakon polaganja Pravosudnog i Advokatskog ispita,svoju pravnu karijeru sam usmerila ka advokatskoj profesiji. Član sam Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije. Takođe, posedujem Sertifikat i Licencu za odbranu maloletnih lica u postupcima u Republici Srbiji, kao i za zastupanje oštećenih maloletnih lica. Govorim engleski i nemački jezik.

U okviru advokatske delatnosti, bavim se zastupanjem fizičkih i pravnih lica na teritoriji Republike Srbije pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima, upravnim postupcima pred nadležnim organima i odbranama u krivičnim i prekršajnim postupcima. Uža specijalnost moje advokatske kancelarije je zastupanje ponuđača u postupcima javnih nabavki. U prilog tome, govori veliki broj usvojenih zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u korist mojih klijenata-ponuđača, koji su rezultirali uspešnom i dugoročnom saradnjom na ovom polju.

Pročitaj više

Dominus illuminatio mea! - The Lord is my light!
Bog je moja svetlost - Bog me vodi.

Debitor rei certae, rei interitu liberatur
Dužnik individualno određene stvari oslobađa se obaveze njenom propašću

Genera non perunt
Stvari određene po rodu ne propadaju

Impossibilium nulla obligatio est
Ništava je obaveza na nemoguće

Qui tacet consentire non videtur
Ko ćuti ne saglašava se

Error iuris nocet, facti non nocet
Zabluda o pravu škodi, a zabluda o činjenicama ne škodi

Fraus omnia corrumpit
Prevara sve kvari

In dubio pro debitore
U sumnji, ugovor treba tumačiti u korist dužnika (dobročini ugovori)

Pacta sunt servanda
Ugovor neka bude stranama zakon

Quod nullum est, nullum producit effectum
Što je ništavo, ne proizvodi nikakve posledice

Nemo plus iuris ad / in alium transfere potest quam ipse habet
Niko na drugog ne može preneti više prava nego što sam ima

Resolutio iure dantis, resolvitur ius accipientis
Prestankom prava prenosioca, prestaju i prava sticaoca

Culpa in contrahendo
Odgovornost na temelju pregovora

Solus consensus obligat
Sporazum sam po sebi obavezuje

Exceptio non adimpleti contractus
Prigovor neispunjenog ugovora

Actio redhibitoria
Tužba za raskid ugovora

Actio quanti minoris
Tužba za smanjenje cene

Rebus sic stantibus
Dok stvari tako stoje

Neminem laedere
Zabranjeno je prouzrokovati štetu drugome

Casus sentit domino
Slučaj pogađa vlasnika

Culpa lata dolo aequiparatur
Gruba nepažnja se izjednačava sa namerom

Damnum emergens
Stvarna šteta

Lucrum cessans
Izmakla korist

Compensatio lucri cum damno
Oduzimanje koristi od štete

Condictio sine causa
Obogaćenje bez osnova (neosnovano obogaćenje)

Condictio indebiti
Tužba za povraćaj plaćenog što se nije dugovalo

Negotiorum gestio
Nezvano vršenje tuđih poslova

Qui suo iure utitur, neminem laedit
Ko koristi svoje pravo, nikome ne nanosi štetu

Dies interpellat pro homine
Rok opominje umesto čoveka

Alea iacta est
Kocka je bačena

Amor omnia vincit
Ljubav pobeđuje sve

Audaces fortuna iuvat
Hrabre prati sreća

Bona fides
Dobra vera. U najboljoj nameri. U poštenoj nameri.

Cum recte vivas, ne cures verba malorum
Budući da pravo živiš, ne brini se za zle jezike

De gustibus non est disputandum
O ukusima se ne treba raspravljati

Dum vivis sperare decet
Dok živiš, dolikuje ti da se nadaš

Errando discimus
Na greškama se uči

In dubio pro reo
U sumnji treba odlučiti u korist optuženog

Lege artis
Po pravilima struke

Mala fide
Loša vera

Nulla dies sine linea
Ne dangubi, svaki dan uradi po malo

Periculum in mora
Pogubno je odugovlačenje

Vim vi repellere licet
Dopušteno je silu odbiti silom

Per aspera ad astra
Kroz trnje do zvezda. Trnovit je put do uspeha ali ga ipak treba proći

Obligatio est iuris vinculum
Obligacija je pravna veza

Top